Teenused

Notar teostab ametitoiminguid, mille tegemine on ette nähtud seaduses ning võib pakkuda ametiteenuseid, mille tegemine on vabatahtlik.

Põhilised notari ametitoimingud on:

Kinnistute (nii korteriomandite kui kinnisasjade) omandamise või võõrandamise lepingute koostamine ja tõestamine;

Hüpoteegi seadmise lepingute koostamine ja tõestamine;

Hoonestusõiguse, reaalservituudi, kasutusvalduse, isikliku kasutusõiguse seadmise lepingute koostamine ja tõestamine;

Hooneühistu liikmesuse võõrandamise ja pandilepingud;

Äriühingute asutamislepingute, samuti ühinemis- ja jagunemislepingute koostamine ja tõestamine;

Osaühingu osa võõrandamise lepingute koostamine ja tõestamine;

Äriühingute, samuti mittetulundusühingute ja sihtasutuste organite koosolekute protokollide tõestamine;

Abieluvaralepingu või abikaasade ühisvara jagamise lepingud, samuti kokkulepped elatise maksmise kohta;

Testamentide koostamine ja tõestamine;

Volikirjade koostamine ja tõestamine, samuti volikirjade kehtetuks kuulutamine.

Notari poole võite pöörduda ka selliste tehingute tõestamiseks, mille suhtes ei ole notariaalse tõestamise nõuet seaduses ette nähtud.

Notari ametiteenusteks, mida pakun on:

Õigusnõustamine väljaspool tõestamistoimingut;

Enampakkumise, hääletamise, loosimise ja liisuheitmise läbiviimine ning tulemuste tõestamine tõestamisseaduse alusel;

Vannutamine ja vande all antava tunnistuse tõestamine tõestamisseaduse alusel;

Väljaspool ametitoimingut avalduse ja teate edastamine ning tõendi väljaandmine sellise edastamise toimumise või võimatuse kohta tõestamisseaduse alusel;

Raha, välja arvatud sularaha, väärtpaberite, dokumentide ja muude esemete hoiule võtmine, kui see ei ole ametitoiming ega sellega kaasnev ametikohustus;